Изложба и церемонија за награда ДЕНЕС_DENES exhibition and award ceremony

Изложба и церемонија за награда ДЕНЕС_DENES exhibition and award ceremony

 /For English scroll below/

ИЗЛОЖБА НА ЧЕТВОРИЦАТА ФИНАЛИСТИ ЗА

XVI НАГРАДА ДЕНЕС 2022

ЗА МЛАД/А ВИЗУЕЛ(Е)/НА УМЕТНИ(К)/ЧКА ДО 35 ГОДИНИ

 

Организацијата Факултет за работи што не се учат – ФРУ, Скопје во соработка со Центар за современи уметности – Скопје, Мрежата „Награди за млади визуелни уметници“ (YVAA), резиденциската програма Residency Unlimited (RU), Њујорк и фондацијата Trust for Mutual Understanding, Њујорк, по шеснаесетти пат го организира процесот за доделување на наградата ДЕНЕС 2022 за млад/а визуел(е)н/а уметни(к)чка во Северна Македонија до 35 години.

Процесот на доделување на наградата ДЕНЕС во 2022 година се состои од:

Национална галерија на Република Северна Македонија – мултимедијален центар „Мала станица“

 22 јуни (среда), 19 часот – Презентации на четворицата уметници – финалисти: ДАРКО АЛЕКСОВСКИ, ИВАНА МИРЧЕВСКА, КРИСТИНА ПУЛЕЈКОВА, ЗОРАН ШЕКЕРОВ

 23 јуни (четврток), 20 часот – Изложба на четворицата уметници – финалисти: ДАРКО АЛЕКСОВСКИ, ИВАНА МИРЧЕВСКА, КРИСТИНА ПУЛЕЈКОВА, ЗОРАН ШЕКЕРОВ и церемонија за наградата

Наградата ДЕНЕС се доделува на исклучителна и истакната тековна уметничка практика која подразбира критичко и естетско размислување и дејствување, како единствена награда за млад/а визуел(е)н/а уметни(к)чка во земјава од овој вид. Оваа значајна и независна награда подразбира двомесечна програма за престој на уметници во Њујорк во Residency Unlimited (RU) во 2022 година, но и овозможува уникатно искуство на уметниците да бидат дел од специјално наменет едукативен процес во визуелната уметност, да имаат средби и презентации со интернационална жири комисија и да продуцираат дело, во рамки на изложба како финалисти на наградата. Добитникот/добитничката на наградата добива двомесечен престој во Њујорк во Residency Unlimited (RU).

 Жири комисијата за XVI награда ДЕНЕС е составена од: Вивиана Ќеќиа (Лондон), кураторка и истражувачка, кураторка за резиденции и јавни програми во „Делфина фондацијата“, Лондон; Елена Чемерска (Скопје/ Берлин), уметничка и добитничка на наградата ДЕНЕС во 2021 година; Славчо Димитров (Скопје), истражувач, теоретичар, активист и куратор на „Скопje викенд на гордоста“, интердисциплинарен фестивал за квир уметности, култура и теорија; Нора Халими (Тетово), уметничка и професорка на Факултетот за уметности на Универзитетот во Тетово и Лилиа Куделиа (Киев/ Далас), кураторка, историчарка на уметност и соработничка на Residency Unlimited (RU) во Њујорк.

БИОГРАФИИ НА ФИНАЛИСТИТЕ

ДАРКО АЛЕКСОВСКИ (1989) е визуелен уметник чија практика се формира на пресекот помеѓу слики и текст. Неговите досегашни проекти вклучуваат интерес за различни визуелни јазици и долгорочни истражувачки процеси, како и интерес за релациите кои се формираат помеѓу личните и колективните сеќавања. Алексовски завршил додипломски и постдипломски студии на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Од позначајните учества на групни меѓународни изложби се издвојуваат Traces and Memories, Галерија Кунихан во Бранзвик (Мелбурн, 2021), What would happen if? The choice to build an alternative future, Музеј Санта Јоана (Авеиро, 2020), Paying Attention, Академие Грац (Грац, 2019), The Tokyo Art Book Fair 2017, Магацин Террада (Токио, 2017), Streetlight, Revisited, Галерија Роман Сузан (Чикаго, 2019), и 55. Oktobarski Salon – Disappearing Things, Музеј на град Белград (Белград, 2014). Алексовски моментално живее и работи во Велес, Северна Македонија.

 ИВАНА МИРЧЕВСКА (1992) е визуелна уметница и истражувачка која работи преку слики во движење, текст и инсталација. Нејзиното истражување произлегува од спојот помеѓу технологиите на визуелизација и просторната конфигурација на погледот и телото. Ивана има дипломирано на Факултетот за ликовни уметности на отсек сликарство (2015) и магистрирано на Академијата за ликовни уметности Брера во Милано, Италија (2018). Нејзините неодамнешни дела и ангажмани вклучуваат: уметничка книга “At an angle of 45 degrees” издадена во соработка со „Приватен принт“, „Медиум Пукнатина: Алтернативен сет на потпори за искачување“ во Галерија Ко-Ра (2021), “Notes from surfacing: At an angle of 45 degrees” Студио Приватен Принт (2021), како и колаборативните проекти:  „Иконографија на ритуалот: Пливање во лепливото езеро“  во Галерија МКЦ (2021) и „Ничии прагови конкретно“ Галерија МКЦ (2020). Како активен учесник во локалната независна и експериментална уметничка сцена, преку својата практика таа соработува колеги од различни дисциплини и контексти.

КРИСТИНА ПУЛЕЈКОВА (1988) е уметница, со седиште меѓу Скопје и Лондон, чија интердисциплинарна практика е заснована на науката и технологијата. Делото на Кристина го истражува начинот како употребата на технологијата може да доведе до поголеми облици на одржливост во односите човек-природа. Преку употребата на извонредна технологија, делата на Кристина честопати се занимаваат со прашања од животната средина, притоа раскажувајќи лични приказни, кои ја ставаат публиката во центарот на сцената, овозможувајќи протагонистички пристап и поинаков начин на гледање на нештата. Кристина има магистерска диплома по сликарство и анимација, стекната на Универзитетот за применета уметност, Виена, Австрија и магистерска диплома по уметност и наука од Сентрал Сеинт Мартинс (Central Saint Martins), Лондон. Добитник е на инаугуративната награда Фламин Фелоушип на Филм Лондон (2017). Делата на Кристина се изложени/емитувани, меѓу другите, и во Националната галерија Скопје, Музејот на современа уметност, Скопје;Научен музеј, Лондон, Обединето Кралство; МАН Музеј, Сардинија, Италија; The V&A, Лондон; МАК, Виена; Проект Спејс Кунсталле, Виена; Хет Гласпавилјоен, Ајнховен; Арт КОП21, Париз; Галерија Уајтцчапел (Whitechapel Gallery), Лондон; Фестивал Арт Ликс, Лондон; Луишам арт хаус, Лондон; Кралски колеџ за уметност, Лондон.

ЗОРАН ШЕКЕРОВ (1992) е визуелен уметник кој живее и работи во Скопје. Дипломирал на Катедрата за фотографија на Интернационалниот Универзитет Еуропа Прима во Скопје. Неговата практика вклучува долгорочни креативни истражувачки проекти во полето на фотографијата кои се соочуваат со човечката состојба во даден социополитички контекст и ги испитуваат прашањата за идентитетот, патриотизмот и носталгијата. Неговиот документаристички стил ги спојува формата и чувствата, сеќавањата и верувањата. Во соработка со издавачот на уметнички книги од Скопје, „Приватен принт“, Шекеров ја објави „FOLDED“, фото-книга фокусирана на телата и ритуалите на Пеливаните. Шекеров соработува со еминентни фотографи во неговата родна земја и регионот, а има изложувано на индивидуални и групни изложби во С. Македонија и светот.

За сите прашања можете да се обратите кај: Ивана Васева, кураторка и орагнизаторка на наградата ivana.vaseva@gmail.com или да ја консултирате веб страната: www.akto–fru.org

Дизајн на постер: КОМА
Изложбата на четворицата финалисти ќе биде отворена до 14 јули 2022 година.


 

EXHIBITION OF THE FOUR FINALISTS FOR

XVI DENES AWARD 2022

FOR YOUNG VISUAL ARTISTS UP TO 35 YEARS OF AGE

 

The organization Faculty of things that can’t be learned – FRU in collaboration with the Center for Contemporary Arts – Skopje; the network YVAA – Young Visual Artists Awards, the residency program Residency Unlimited (RU), New York and the foundation Trust for Mutual Understanding, New York, has organized the process for DENES Award for young visual artists up to 35 years of age in North Macedonia for the 16th time.

 The process of the award winning ceremony consists of:

National Gallery of the Republic of North Macedonia – multimedia center “Mala stanica”

June 22 (Wednesday), 7pm – Presentations of the four finalists: DARKO ALEKSOVSKI, IVANA MIRCHEVSKA, KRISTINA PULEJKOVA, ZORAN SHEKEROV

June 23 (Thursday), 8pm – Exhibition of the four finalists: DARKO ALEKSOVSKI, IVANA MIRCHEVSKA, KRISTINA PULEJKOVA, ZORAN SHEKEROV and Award Ceremony

The DENES award is given for exceptional and distinguished current artistic practice that implies critical and aesthetic thinking and acting, as a unique award for a young visual artist of this kind in the country. This significant and independent award, envisages a two-month residency program for artists in New York at Residency Unlimited in 2022. It also provides a unique experience for artists to be part of a specially designed educational process in visual arts, have meetings and presentations with an international jury and produce a work, as part of an exhibition of finalists for the award.

The jury for the XVI DENES award 2022 is consisted of: Viviana Checchia, curator and researcher and residency curator at Delfina Foundation, London; Elena Chemerska (Skopje/Berlin), artist and winner of the DENES award in 2021, Slavcho Dimitrov, researcher, theoretician, activist and curator of Skopje Pride Weekend, interdisciplinary queer arts, culture and theory festival; Nora Halimi (Tetovo), artist and lecturer at the Faculty of Arts at the University of Tetovo and Lilia Kudelia (Kyiv/ Dallas), curator and art historian and guest curator at RU, NY.

ARTIST’S BIOS

DARKO ALEKSOVSKI (1989) is a visual artist whose practice is formed on the intersection between images and writings. His projects include interest for different visual languages and ongoing research processes, as well as an interest in the relations between personal and collective memories. Aleksovski holds BFA and MFA Degrees from the Faculty of Fine Arts in Skopje. Notable group international exhibitions include Traces and Memories, Counihan Gallery in Brunswick (Melbourne, 2021), What would happen if? The choice to build an alternative future, Museo Santa Joana (Aveiro, 2020), Paying Attention, Akademie Graz (Graz, 2019), The Tokyo Art Book Fair 2017, Warehouse TERRADA (Tokyo, 2017), Streetlight, Revisited, Roman Susan Gallery (Chicago, 2019), and 55. Oktobarski Salon – Disappearing Things, The Museum of the City of Belgrade (Belgrade, 2014). He is currently based in Veles, North Macedonia.

IVANA MIRCHEVSKA (1992) is a visual artist and researcher working across moving images, text installation and sound. Her research is drawn to topics that come from the intersection between the technologies of vision, the spatial configuration of the gaze and the body. Ivana holds MFA in visual arts from the Accademia di Belle Arti di Brera in Milan (2018/2019). Recent noteworthy projects include: artist book “At an angle of 45 degrees” published in collaboration with Studio Private Print. (2021), “Medium crevice:” at Gallery Kora Skopje (2021) and “Swimming in the sticky lake” at YCC Gallery Skopje (2021). Taking an active role in the local independent and experimental art scene, Ivana’s practice often involves collaboration with allies from various disciplines and artistic contexts.

KRISTINA PULEJKOVA (1988) is a an artist based between Skopje, and London. Her interdisciplinary practice is informed by science and technology. Kristina’s work explores how the use of technology might lead to greater forms of sustainability in human-nature relationships. Through the use of immersive technology, Kristina’s works often deal with environmental issues, telling personal stories that place audiences at the centre of the scene, allowing for a protagonist’s perspective and a different way of seeing. Kristina holds a Magisterium Degree in Painting and Animation from the University for Applied Arts, Vienna, Austria and an MA Degree in Art and Science from Central Saint Martins, London, UK. She is the recipient of the inaugural FLAMIN Fellowship by Film London (2017). Kristina’s works have been exhibited/screened at the National Gallery, Skopje; MoCA, Skopje; The Science Museum, London; MAN Museum, Sardinia; The V&A, London; MAK, Vienna; Project Space Kunsthalle, Vienna; Het Glaspaviljoen, Eindhoven; Upstream Gallery, Amsterdam; Art COP21 Paris; Whitechapel Gallery, London; Art Licks Festival, London; Lewisham Art House, London; and Royal College of Arts, London, amongst others.

ZORAN SHEKEROV (1992) is a visual artist based in Skopje. He graduated from the Department of Photography at the International University Europa Prima in Skopje. His practice includes long-term crea-tive photography research projects that face the human condition in a given socio-political context, and examine issues of identity, patriotism, and nostalgia. His documen-tary photo style converges on the connections between form and feelings, memories and beliefs. In cooperation with Skopje art book publisher Private Print, Shekerov published “Folded”, a photo book focused on the bodies of Pehlivan wrestlers. Shekerov collabo-rates with eminent photographers in his home country and the region, and has exhibited at individual and group exhibitions in N. Macedonia and internationally.

For all inquiries turn to Ivana Vaseva, organizer and curator ivana.vaseva@gmail.com or consult the web page: www.akto–fru.org

Poster design: KOMA
The exhibition of the four finalists will be open till 14 July 2022.