Критериуми_Kritere_Eligibility

/ For Albanian and English scroll below/

КРИТЕРИУМИ

– Наградата е наменета за индивидуални уметници до 35 години. Резиденцијалната програма е дизајнирана само за еден индивидуал(е)н/на уметник/чка од земјата во дадената година кога се доделува наградата. За наградата може да се пријават и уметнички групи, но организаторот покрива трошоци само за еден/а уметник/чка.

– Кандидатите може да поседуваат академска диплома, да бидат активни уметници најмалку 3 години во Северна Македонија и да имаат значаен обем на дела кои биле изложени во уметнички институции како што се галерии, уметнички центри, музеи или алтернативни изложбени простори.

– Уметници кои не се жители на Северна Македонија мора да бидат препознаени за нивниот придонес во развојот на уметничката сцена и нивната уметничка кариера мора да има значајна релација со Северна Македонија. Уметници кои се емигранти би требало да се дел од уметничката заедница и редовно да изложуваат во земјата.

– Уметниците кои аплицираат треба да го познаваат разговорниот англиски јазик за да можат активно да учествуваат во програмата и за да можат да се поврзат со уметници и уметнички професионалци во Њујорк.

– Ако некој уметник е спречен да присуствува на резиденцијата во наведениот период тогаш тој/таа треба да земе превид да аплицира на подоцнежен датум.

– Уметници кои работат во полето на современата визуелна уметност вклучувајќи сликарство, вајарство, графика, цртеж, инсталација, фотографија, видео, нови медиуми и перформанс се охрабрени да аплицираат. Повикот не е наменет за уметници кои работат исклучиво во областа на применетите уметности, дизајн, театар, танц и филм но сепак интердисциплинарниот пристап во современата визуелна уметност е охрабруван. На овој повик уметниците можат да се пријават индивидуално или можат да бидат номинирани од уметнички професионалци кои се активни на полето на современата уметност.


KRITERE

– Çmimi është i dedikuar për artistë individualë deri në 35 vjet. Programi rezidencial është krijuar për vetëm një artist/e individual/e nga vendi në vitin e caktuar kur jepet çmimi. Grupet e artit gjithashtu mund të aplikojnë për çmimin, por organizatori mbulon shpenzimet vetëm për një artist.

– Kandidatët mund të kenë një diplomë akademike, të jenë artistë aktivë për të paktën 3 vjet në Maqedoninë e Veriut dhe të kenë një vëllim të konsiderueshëm të veprave që janë ekspozuar në institucione të artit si galeri, qendra arti, muzeume apo hapësira alternative ekspozuese.

– Artistët që nuk janë banorë të Maqedonisë së Veriut duhet të jenë të njohur për kontributin e tyre në zhvillimin e skenës së artit dhe karriera e tyre artistike duhet të ketë një relacion të rëndësishëm me Maqedoninë e Veriut. Artistët emigrantë duhet të jenë pjesë e komunitetit të artit dhe të ekspozojnë rregullisht në vend.

– Artistët që aplikojnë duhet të kenë njohuri komunikimi në gjuhën angleze për të qenë në gjendje të marrin pjesë aktive në program dhe të lidhen me artistë dhe profesionistë të artit në Nju-Jork.

– Nëse një artist është i detyruar të mos mund të marrë pjesë në programin rezidencial gjatë periudhës së specifikuar, atëherë ai/ajo duhet të merret në konsideratë për aplikimin në një datë të mëvonshme.

– Inkurajohen të aplikojnë artistët që punojnë në fushën e arteve pamore bashkëkohore duke përfshirë pikturën, skulpturën, grafikën, vizatimin, instalacionin, fotografinë, videon, mediat e reja dhe performancën. Thirrja nuk u dedikohet artistëve që punojnë ekskluzivisht në fushën e arteve të aplikuara, dizajnit, teatrit, kërcimit dhe filmit, por megjithatë inkurajohet qasja ndërdisiplinore në artet pamore bashkëkohore. Artistët mund të aplikojnë për këtë thirrje individualisht ose mund të nominohen nga profesionistë të artit që janë aktivë në fushën e artit bashkëkohor.


ELIGIBILITY

 – The award is intended for individual artists only up to 35 years of age. The residency program is designed for and can only host one individual artist per country, in a given award year. Artist groups can apply as well but the organizer covers the costs for one artist only.

– Applicants may have an artistic diploma, but they must have been active as an artist for at least 3 years in North Macedonia and have a considerable body of work exhibited in art institutions such as galleries, art centers, museums or alternative art spaces.

– Non-citizen artists of North Macedonia have to be recognized for their contribution to the developments in the art scene and their artistic career must have a significant connection with North Macedonia. Emigré artists should be members of the country’s artistic community and regularly exhibit in the country.

– Artists should have a command of conversational English to participate in the residency program and engage with art professionals and artists in New York.

– If some artists are not able to attend the residency in the suggested period, then s/he should apply on the next open call.

– Artists working in the field of contemporary art including painting, sculpture, prints, drawing, installations, photography, video, new media and performance art are encouraged to apply. Artists working in applied arts, design, theatre, dance, and film are not eligible to apply, but the interdisciplinary approach to visual arts is encouraged. Applicants should enter the open call individually or can be nominated by arts professionals active in the field of contemporary art.