ОТВОРЕН ПОВИК ЗА НАГРАДА ДЕНЕС 2022/ THIRRJE E HAPUR për çmimin SOT 2022

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА НАГРАДА ДЕНЕС 2022/ THIRRJE E HAPUR për çmimin SOT 2022

/For English and Albanian, scroll below/

Скопје, 17.03.2022

 

ОТВОРЕН ПОВИК 

за наградата ДЕНЕС 2022  за млад/а визуел(е)н/а уметни(к)/чка

во Северна Македонија до 35 години

 

Факултет за работи што не се учат – ФРУ, Скопје

во соработка со

Центарот за современи уметности – Скопје

Мрежата „Награди за млади визуелни уметници“ (YVAA)

Residency Unlimited, Њујорк

Trust for Mutual Understanding, Њујорк

 

со задоволство го објавуваат Отворениот повик за наградата ДЕНЕС 2022 за млад/а визуел(е)н/а уметни(к)/чка во Северна Македонија до 35 години.

Наградата ДЕНЕС се доделува на исклучителна и истакната тековна уметничка практика која вклучува критичко и естетско размислување и дејствување, и е единствена награда за млад(а) визуел(е)н/а уметни(к)/чка во земјава од овој вид.

Оваа значајна и независна награда, која се доделува по шеснаесетти пат во земјава, подразбира двомесечна програма за престој на уметници во Њујорк во Residency Unlimited во 2022 година но и овозможува уникатно искуство на уметниците да бидат дел од специјално наменет едукативен процес во визуелната уметност, да имаат средби и презентации со интернационална жири комисија и да продуцираат ново дело, во рамки на изложба како финалисти на наградата.

Отворениот повик трае од 17 март до 30 април, резултатите за четворицата финалисти ќе бидат објавени на 5 мај, 2022 година, а пријавувањето е на адресата: nagradadenes@gmail.com

Добитникот/чката на наградата ќе бидат соопштени на изложбата која ќе се отвори на 23 јуни, 2022 година.

Досегашни добитници на наградата ДЕНЕС се: Елена Чемерска, Верица Ковачевска, Зорица Зафировска, Иван Ивановски, Филип Јовановски, Велимир Жерновски, Илија Прокопиев, Кристина Божурска, Ѓорѓе Јовановиќ, Ана Ивановска, Борис Петровски, Атанас Ботев, Далибор Тренчевски, ОПА (Опсесивна посесивна агресија) и Славица Јанешлиева.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ – ПОРТФОЛИО

 

Портфолиото на уметниците треба да содржи:

 1. Име, презиме, адреса, телефон, е-мејл на кандидатот;
 2. Професионална биографија (на македонски и англиски јазик) – задолжително со година на раѓање! (до 500 збора);
 3. Визуелен и/или видео материјал презентирајќи до 5 уметнички дела создадени во последните три години, дополнет со сите информации за делото во следниот редослед – наслов, година, техника, димензии, краток опис и каде било изложено. Видеата може да бидат презентирани и преку копирање на линк (во случај ако тие се ставени на YOUTUBE или VIMEO);
 4. Кратка изјава за работата на уметникот/чката, неговиот/нејзиниот уметнички интерес и уметничка идеја на која работи во моментов на македонски и англиски јазик (до 500 збора);

 

Сите документи уредно треба да бидат доставени во електронска форма на мејлот nagradadenes@gmail.com

Нецелосните апликации, како и апликациите кои ќе бидат испратени по крајниот рок нема да бидат прифатени или земени предвид.

 

Повеќе инфомации за критериумите за аплицирање: http://akto-fru.org/en/Критериуми-за-аплицирање_application-criteria/

Повеќе инфомации за процесот на избирање: http://akto-fru.org/en/Процес-на-избирање_selection-procedure/

За сите прашања можете да се обратите кај: Ивана Васева  ivana.vaseva@gmail.com или да ја консултирате веб страната: www.akto–fru.org


Shkup,17.03.2022

 

THIRRJE E HAPUR 

për çmimin SOT 2022

për artist/e të ri/e të artit viziv

në Maqedoninë e Veriut deri në 35 vjeçare

 

 

Fakulteti i Gjërave që nuk Mësohen – FRU, Shkup

në bashkëpunim me

Qendrën e Artit Bashkëkohor – Shkup

Rrjeti “Çmime për artistë të rinj të arteve vizive”

(YVAA)

Residency Unlimited, Nju-Jork

Trust for Mutual Understanding, Nju-Jork

 

me kënaqësi shpallin Thirrje të Hapur për çmimin SOT 2022për artist/e të ri/e të artit viziv Maqedoninë e Veriut deri në 35 vjeç

Çmimi SOT jepet për një praktike të jashtëzakonshme dhe të spikatur artistike aktuale që nënkupton të menduarit dhe të vepruarit kritik dhe estetik, si çmimi i vetëm i këtij lloji në vend për një artist të ri të artit viziv.

Ky çmim domethënës dhe i pavarur, i cili jepet për herë të gjashtëmbëdhjetë në vendin tonë, parashikon një program dy mujor qëndrimi të artistëve në Nju-Jork në Residency Unlimited në vitin 2022, por gjithashtu ofron një përvojë unike për artistët duke qenë pjesë e një procesi special edukativ i dedikuar arteve pamore apo arteve vizive, duke pasur takime dhe prezantime me një juri ndërkombëtare dhe duke krijuar një vepër të re, si pjesë e një ekspozite si finalistë për çmimin.

Thirrja e hapur zgjat nga data 17 mars deri më 30 prill 2022, rezultatet për katër finalistët do të shpallen më 5 maj të vitit 2022.

Regjistrimi bëhet në adresën: nagradadenes@gmail.com

Fituesi/Fituesja i/e çmimit do të shpallet në ekspozitën e cila do të hapet më 23 qershor të vitit 2022.

Fituesit e mëparshëm të çmimit SOT janë: Elena Çemerska, Verica Kovaçevska, Zorica Zafirovska, Ivan Ivanovski, Filip Jovanovski, Velimir Zhernovski, Ilija Prokopiev, Kristina Bozhurska, Gjorgje Jovanoviq, Ana Ivanovska, Boris Petrovski, Atanas Botev, Dalibor Trençevski, OPA dhe Sllavica Janeshlieva.

 

DOKUMENTE TË NEVOJSHME – PORTFOLI

Portfoli i artistëve duhet të përmbajë:

 

 1. Emrin, mbiemrin, adresën, telefonin, e-mailin e kandidatit;
 2. Biografi profesionale (në gjuhën maqedonase dhe angleze) – i detyrueshëm viti i lindjes! (deri në 500 fjalë);
 3. Material viziv dhe/ose video që prezanton deri në 5 vepra arti të krijuara në tre vitet e fundit, të plotësuar me të gjitha informacionet rreth veprës në rendin e mëposhtëm – titulli, viti, teknika, dimensionet, përshkrimi i shkurtër dhe ku është ekspozuar. Videot mund të paraqiten gjithashtu duke kopjuar link (në rast kur ato janë hedhur në YOUTUBE ose VIMEO);
 4. Deklaratë e shkurtër për punën e artistit/artistes, interesin e tij/e saj artistik dhe idenë artistike me të cilën ai/ajo po punon aktualisht në maqedonisht dhe anglisht (deri në 500 fjalë);

 

Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në mënyrë të rregullt në formë elektronike në e-mailin

 nagradadenes@gmail.com

Aplikimet e pakompletuara si dhe aplikimet që do të dorëzohen pas afatit nuk do të pranohen dhe nuk do të merren parasysh.

ÇMIMI SOT – ÇMIM ME VAZHDIMËSI DYDEKADËSHE

Në vitin 1990 Uendi U. Luers, themeluese dhe drejtoreshë e Fondacionit të Shoqërisë Civile, së bashku me Presidentin Vaclav Havel dhe një grup artistësh disidentë, themeluan fillimisht Çmimin “Jindrih Çalupecki” në Çekosllovaki për t’i dhënë mirënjohje përsosmërisë artistike të artistëve të rinj të artit viziv nën 35 vjeç dhe për t’u lejuar atyre përvojën e qëndrimit rezidencial në SHBA.

Themelues të Çmimit në Maqedoni janë Qendra e Arteve Bashkëkohore – Shkup në bashkëpunim me Fondacionin për Shoqëri të Hapur në Nju-Jork, duke filluar nga viti 2002/2003. Që nga viti 2015 drejtimin e organizimit dhe implementimin e çmimit e ka marrë Organizata “Fakulteti i Gjërave që nuk Mësohen – FRU”. Juria fillestare e çmimit vendosi ta emërojë atë sipas grupit të shquar artistik SOT, i cili ekzistonte në Maqedoni në periudhën nga viti 1953 deri në vitin 1955.

Nga viti 2015, çmim i jepet çdo të dytin vit një artisti/artiste të ri/të re të artit viziv deri në 35 vjeç. Gjithashtu, FRU-ja në mes të vitit organizon programin diskursiv-edukativ “Artist i përsosur”, i kuruar nga Ivana Vaseva, i përbërë nga një sërë ngjarjesh me qëllim forcimin dhe inkurajimin e njohurive të artistëve të rinj të artit viziv në vend.

Programi ose rrjeti i çmimeve të artistëve të rinj të artit viziv (YVAA – https://www.yvaawards.org/) është krijuar ndër vite si një rrjet ndërkombëtar çmimesh të ngjashme me mbështetjen e Fondacionit Amerikan  Trust from Mutual Understanding. Sot, 12 shtete evropiane janë pjesë e këtij rrjeti si: Republika Çeke, Sllovakia, Kroacia, Kosova, Serbia, Maqedonia e Veriut, Bosnja dhe Hercegovina, Sllovenia, Shqipëria, Bullgaria, Hungaria, Mali i Zi. Në vitin 2015, Organizata Residency Unlimited (RU) u angazhua si organizator i programit dhe mikpritës i programit rezidencial të Nju-Jorkut.

Më shumë informacion për kriteret e aplikimit: http://akto-fru.org/en/Критериуми-за-аплицирање_application-criteria/

Më shumë informacion për procesin e përzgjedhjes: http://akto-fru.org/en/Процес-на-избирање_selection-procedure/

Për të gjitha pyetjet tuaja mund t’i drejtoheni: Ivana Vasevas  ivana.vaseva@gmail.com ose të konsultohen me ueb faqen: www.akto–fru.org


 

Skopje, 17.03.2022

 

OPEN CALL

 For

DENES Award 2022

for a young visual artist up to 35 years of age in North Macedonia

 

Faculty of things that can’t be learned – FRU

in collaboration with the

Center for Contemporary Arts – Skopje;

YVAA – Young Visual Artists Award;

Residency Unlimited and

Trust for Mutual Understanding, New York

 

is pleased to announce an open call for the 2022 YVAA – DENES Award – for artists up to 35 years of age in North Macedonia.

The award is given for exceptional and distinguished current artistic practice which implies critical and aesthetic thinking and acting, as a unique award for a young visual artist of this kind in the country.

This significant and independent award, which is awarded for the sixteenth time in the country, envisages a two-month residency program for artists in New York at Residency Unlimited in 2022, but also provides a unique experience for artists to be part of a specially designed educational process in visual arts, have meetings and presentations with an international jury and produce a new work, as part of an exhibition as finalists for the award.

The call is open from March, 17 till April, 30 2022.

The selection of four finalists will be publicly announced on May, 5 2022.

Full applications should be send on the e-mail: nagradadenes@gmail.com

The winner of DENES Award 2022 will be announced on the exhibition of four finalists that will be opened on June, 23 2022.

Winners of DENES award so far are: Elena Chemerska, Verica Kovachevska, Zorica Zafirovska, Ivan Ivanovski, Filip Jovanovski, Velimir Zernovski, Ilija Prokopiev, Kristina Bozurska, Gjorgje Jovanovikj, Ana Ivanovska, Boris Petrovski, Atanas Botev, Dalibor Trenchevski, OPA (Obsessive Possessive Aggression) and Slavica Janeshlieva.

 

APPLICATION DOCUMENTS – PORTFOLIO

 The artist’s portfolio should contain: 

 1. Name, surname, address, phone, e-mail of the applicant;
 2. Professional narrative biography (in Macedonian and English) – with the mandatory year of birth! (Up to 500 words);
 3. Visual and/or video material documentation of up to 5 works of art made in the last 3 years, marked with all the information about the work (title, year, technique, dimensions, short description of the work and where the work was exhibited). The videos can be presented by copying of a link (in case they are on YOUTUBE or VIMEO);
 4. A short statement about the artist work, his/hers current interest and a description of an idea that is currently working on in Macedonian and English. (up to 500 words).

 

All documents should be sent electronically on the email nagradadenes@gmail.com

Late or incomplete applications will not be considered.

More information about the application criteria: http://akto-fru.org/en/Критериуми-за-аплицирање_application-criteria/

More information about the selection process: http://akto-fru.org/en/Процес-на-избирање_selection-procedure/

For all inquiries turn to Ivana Vaseva, organizer and curator ivana.vaseva@gmail.com or consult the web page: www.akto–fru.org