ОТВОРЕН ПОВИК за наградата ДЕНЕС 2023 THIRRJE E HAPUR për çmimin DENES 2023

ОТВОРЕН ПОВИК за наградата ДЕНЕС 2023 THIRRJE E HAPUR për çmimin DENES 2023

Организацијата Факултет за работи што не се учат – ФРУ, Скопје во соработка со Центар за современи уметности – Скопје, Мрежата „Награди за млади визуелни уметници“ (YVAA), Residency Unlimited, Њујорк, Trust for Mutual Understanding, Њујорк

со задоволство го објавуваат Отворениот повик за наградата ДЕНЕС 2023 за млад(а) визуел(е)н/а уметни(к)/чка во Северна Македонија до 35 години.

Наградата ДЕНЕС од 2023 година ќе се доделува на годишно ниво на три исклучителни и истакнати тековни уметнички практики кои подразбираат критичко и естетско размислување и дејствување, како единствена награда за млад(а) визуел(е)н/а уметни(к)/чка во земјава од овој вид.

Оваа значајна и независна награда, која се доделува по седумнаесети пат во земјава, покрај двомесечната програма за престој на уметници во Њујорк во Residency Unlimited, од оваа година во која го одбележува и своето 20 годишно постоење, вклучува и други новини и резиденции. ДЕНЕС исто така овозможува и уникатно искуство на уметниците да бидат дел од специјално наменет едукативен процес во визуелната уметност насловен „Совршениот ументик“, да имаат средби и презентации со интернационална жири комисија и да продуцираат ново дело, во рамки на изложба како финалисти на наградата.

Отворениот повик трае од 20 април до 31 мај, 2023 година, резултатите за четворицата финалисти ќе бидат објавени на 5 јуни, 2023 година 

Апликацијата се пополнува на македонски или англиски јазик. Нецелосните апликации, како и апликациите кои ќе бидат испратени по крајниот рок нема да бидат прифатени или земени предвид.

 Добитниците на наградата ќе ја отворат изложбата на 14 септември 2023 година во Националната галерија на Република Северна Македонија – Чифте амам кога ќе бидат соопштени нивните индивидуални награди и кога со посебна програма ќе се прослави и 20-годишнината од постоењето на наградата ДЕНЕС.

Досегашни добитници на наградата ДЕНЕС се: Ивана Мирчевска, Елена Чемерска, Верица Ковачевска, Зорица Зафировска, Иван Ивановски, Филип Јовановски, Велимир Жерновски, Илија Прокопиев, Кристина Божурска, Ѓорѓе Јовановиќ, Ана Ивановска, Борис Петровски, Атанас Ботев, Далибор Тренчевски, ОПА (Опсесивна посесивна агресија) и Славица Јанешлиева.

Повеќе за награда ДЕНЕС

Повеќе информации за критериумите за аплицирање

 Повеќе инфомации за процесот на избирање

 За сите прашања можете да се обратите на nagradadenes@gmail.com или да ја консултирате веб страната: www.akto–fru.org

***

Fakulteti i Gjërave që nuk Mësohen – FRU, Shkup në bashkëpunim me Qendrën e Artit Bashkëkohor – Shkup Rrjeti “Çmime për artistë të rinj të arteve vizive” (YVAA), Residency Unlimited, Nju-Jork, Trust for Mutual Understanding, Nju-Jork

me kënaqësi shpallin Thirrje të Hapur për çmimin DENES 2023 për artist/e të ri/e të artit viziv në Maqedoninë e Veriut deri në 35 vjeç

Çmimi DENES jepet për një praktike të jashtëzakonshme dhe të spikatur artistike aktuale që nënkupton të menduarit dhe të vepruarit kritik dhe estetik, si çmimi i vetëm i këtij lloji në vend për një artist të ri të artit viziv.

Ky çmim domethënës dhe i pavarur, i cili jepet për herë të shtatëmbëdhjetë në vendin tonë, përveç një programi dy mujor qëndrimi të artistëve në Nju-Jork në Residency Unlimited, nga ky vit, në të cilin shënohet edhe 20-vjetori i ekzistimit,  përfshin edhe  risi dhe rezidenca të reja.  Çmimi DENES gjithashtu ofron një përvojë unike për artistët duke qenë pjesë e një procesi special edukativ i dedikuar arteve pamore apo arteve vizive, duke pasur takime dhe prezantime me një juri ndërkombëtare dhe duke krijuar një vepër të re, si pjesë e një ekspozite si finalistë për çmimin.

Thirrja e hapur zgjat nga data 20 prill deri më 31 maj të vitit 2023, rezultatet për katër finalistët do të shpallen më 5 qershor të vitit 2023.

Aplikimi plotësohet në gjuhën maqedonase ose angleze. Aplikimet e pakompletuara si dhe aplikimet që do të dorëzohen pas afatit nuk do të pranohen dhe nuk do të merren parasysh.

Fituesit e çmimit do ta hapin ekspozitën më 14 shtator të vitit 2023 në Galerinë Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Çifte Amam ku edhe do të bëhen të ditura çmimet e tyre individuale dhe me programe të veçanta do të festohet edhe 20-vjetori i ekzistimit të Çmimit DENES

Fituesit e mëparshëm të çmimit DENES janë: Ivana Mirçevska, Elena Çemerska, Verica Kovaçevska, Zorica Zafirovska, Ivan Ivanovski, Filip Jovanovski, Velimir Zhernovski, Ilija Prokopiev, Kristina Bozhurska, Gjorgje Jovanoviq, Ana Ivanovska, Boris Petrovski, Atanas Botev, Dalibor Trençevski, OPA dhe Sllavica Janeshlieva.

Më shumë informacion për Çmimit DENES

Më shumë informacion për kriteret e aplikimit

Më shumë informacion për procesin e përzgjedhjes

Për të gjitha pyetjet tuaja mund t’i drejtoheni: nagradadenes@gmail.com ose të konsultohen me ueb faqen: www.akto–fru.org