ОТВОРЕН ПОВИК за наградата ДЕНЕС 2024 / THIRRJE E HAPUR për çmimin DENES 2024

ОТВОРЕН ПОВИК за наградата ДЕНЕС 2024 / THIRRJE E HAPUR për çmimin DENES 2024

Организацијата Факултет за работи што не се учат – ФРУ, Скопје во соработка со Мрежата „Награди за млади визуелни уметници“ (YVAA), Residency Unlimited, Њујорк, Trust for Mutual Understanding, Њујорк сo задоволство го објавуваат Отворениот повик за наградата ДЕНЕС 2024 за млад(а) визуел(е)н/а уметни(к)/чка во Северна Македонија до 35 години.
Наградата ДЕНЕС од 2023 година се доделува на годишно ниво на исклучителна и истакната тековна уметничка практика која подразбира критичко и естетско размислување и дејствување и е единствена награда за млад(а) визуел(е)н/а уметни(к)/чка во земјава од овој вид.
Оваа значајна и независна награда, која се доделува по осумнаесетти пат во земјава, покрај двомесечната програма за престој на уметници во Њујорк во Residency Unlimited, од минатата година во која го одбележа и своето 20 годишно постоење, вклучува и други новини и резиденции. ДЕНЕС исто така овозможува и уникатно искуство на уметниците да бидат дел од специјално наменет едукативен процес во визуелната уметност насловен „Совршениот уметник“, да имаат средби и презентации со интернационална жири комисија и да продуцираат ново дело, во рамки на изложба како финалисти на наградата.
Финалистите на наградата ќе ја отворат изложбата кон средината на ноември 2024 година во Националната галерија на Република Северна Македонија – Мала станица кога ќе биде соопштен и добитникот/чката на наградата ДЕНЕС, односно резиденцијален престој во Њујорк во периодот август-септември 2025 година.
Отворениот повик трае од 16 април до 31 мај, 2024 година, резултатите за тројцата финалисти ќе бидат објавени на 5 јуни, 2024 година.
Пријавувањето е на следниот линк: https://forms.gle/2gegiuMSBrETi6YLA
Апликацијата се пополнува на македонски и англиски јазик. Нецелосните апликации, како и апликациите кои ќе бидат испратени по крајниот рок нема да бидат прифатени или земени предвид.
Досегашни добитници на наградата ДЕНЕС се: Ѓорѓи Десподов/ Клелија Живковиќ/ Бурџу Мусли, Ивана Мирчевска, Елена Чемерска, Верица Ковачевска, Зорица Зафировска, Иван Ивановски, Филип Јовановски, Велимир Жерновски, Илија Прокопиев, Кристина Божурска, Ѓорѓе Јовановиќ, Ана Ивановска, Борис Петровски, Атанас Ботев, Далибор Тренчевски, ОПА (Опсесивна посесивна агресија) и Славица Јанешлиева.
Повеќе информации за критериумите за аплицирање: http://akto-fru.org/en/Критериуми-за-аплицирање_application-criteria/
Повеќе информации за процесот на избирање: http://akto-fru.org/en/Процес-на-избирање_selection-procedure/
За сите прашања можете да се обратите кај: Ивана Васева ivana.vaseva@gmail.com или да ја консултирате веб страната: https://akto-fru.org/

Fakulteti i Gjërave që nuk Mësohen – FRU, Shkup në bashkëpunim me Rrjeti “Çmime për artistë të rinj të arteve vizive” (YVAA) Residency Unlimited, Nju-Jork Trust for Mutual Understanding, Nju-Jork me kënaqësi shpallin Thirrje të Hapur për çmimin DENES 2024 për artist/e të ri/e të artit viziv në Maqedoninë e Veriut deri në 35 vjeç.
Çmimi DENES për vitin 2023 jepet çdi vit për një praktike të jashtëzakonshme dhe të spikatur artistike aktuale që nënkupton të menduarit dhe të vepruarit kritik dhe estetik, si çmimi i vetëm i këtij lloji në vend për një artist/e të ri/e të artit viziv.
Ky çmim domethënës dhe i pavarur, i cili jepet për herë të tetëmbëdhjetë në vendin tonë, përveç një programi dy mujor qëndrimi të artistëve në Nju-Jork në Residency Unlimited, që nga viti i kaluar, ku u shënua edhe 20-vjetori i ekzistimit, përfshin edhe risi dhe rezidenca të reja. Çmimi DENES gjithashtu ofron një përvojë unike për artistët duke qenë pjesë e një procesi special edukativ i dedikuar arteve pamore apo arteve vizive i titulluar “Artisti i përkryer”, duke pasur takime dhe prezantime me një juri ndërkombëtare dhe duke krijuar një vepër të re, si pjesë e një ekspozite si finalistë për çmimin.
Thirrja e hapur zgjat nga data 16 prill deri më 31 maj të vitit 2024, rezultatet për tre finalistët do të shpallen më 5 qershor të vitit 2024.
Regjistrimi bëhet në adresën: https://forms.gle/2gegiuMSBrETi6YLA
Aplikimi plotësohet në gjuhën maqedonase ose angleze. Aplikimet e pakompletuara si dhe aplikimet që do të dorëzohen pas afatit nuk do të pranohen dhe nuk do të merren parasysh.
Finalistët e çmimit do ta hapin ekspozitën nga mesi i muajit nëntor të vitit 2024 në Galerinë Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Stacioni i Vogël, ku edhe do shpallen fituesi/fituesja e çmimit DENES, respektivisht një qëndrim rezidencial në Nju-Jork në periudhën gusht-shtator të vitit 2025.
Fituesit e mëparshëm të çmimit DENES janë: Gjorgi Despodov/ Klelija Zhivkoviq/ Burxhu Musli, Ivana Mirçevska, Elena Çemerska, Verica Kovaçevska, Zorica Zafirovska, Ivan Ivanovski, Filip Jovanovski, Velimir Zhernovski, Ilija Prokopiev, Kristina Bozhurska, Gjorgje Jovanoviq, Ana Ivanovska, Boris Petrovski, Atanas Botev, Dalibor Trençevski, OPA dhe Sllavica Janeshlieva.
Më shumë informacion për procesin e përzgjedhjes: http://akto-fru.org/en/Процес-на-избирање_selection-procedure/
Për të gjitha pyetjet tuaja mund t’i drejtoheni: Ivana Vaseva ivana.vaseva@gmail.com ose të konsultohen me ueb faqen: https://akto-fru.org/