Школа за пропаганда: АНТИКВИЗАЦИСКА ПРОПАГАНДА_ Propaganda School: ANTIQUIZATION PROPAGANDA

Школа за пропаганда: АНТИКВИЗАЦИСКА ПРОПАГАНДА_ Propaganda School: ANTIQUIZATION PROPAGANDA

Школа за пропаганда:

АНТИКВИЗАЦИСКА ПРОПАГАНДА. Од Скопје 2014 до Скопје Eвропска престолнина на културата 2028

02.03.2024 (сабота) / 12 часот

Музеј на современата уметност – Скопје

Во рамките на изложбата „Станица Пропаганда“ на Јонас Стал

Концепт: Филип Јовановски, Јонас Стал, Ивана Васева

 

Школата за пропаганда во Скопје има намера да создаде привремена дискурзивна платформа со идеја да ја деконструира комплексноста на антиквизациската пропаганда која се пресликува во проектот „Скопје 2014“. Преку презентации на неколку теоретичари, активисти, уметници и новинари од Северна Македонија, оваа програма ќе понуди интервенционистички придонес во правните, медиумските, семиотичките, социјалните и уметничките аспекти на проектот подигнат во „заробената држава“ и ќе се обиде да размислува за неговото идно постоење соочено со подготовките и продукцијата на капиталниот проект Скопје – Европска престолнина на културата 2028.

По речиси 15 години откако беше најавен, овој грандиозен и контроверзен проект, „Скопје 2014“, сè уште живее во центарот на градот, потсетувајќи нè како пропагандната машинерија го окупира секојдневието, зајакнувајќи ги националните чувства и традиционалните вредности преку барокизација и антиквизација на центарот на градот.

Преку пропагандна анализа на алатките и формите на оваа современа пропаганда, целта на овој собир во Школата за пропаганда е да се добие прецизна дефиниција за функционирањето на антиквизациската пропаганда и да се истражат моделите на контрапропаганда, па дури и еманципаторска пропаганда, за враќање на јавниот простор, јавната меморија и јавната визија.

Клучните прашања кои ќе бидат предмет на дискусија се:

  • Како изградената и поставената инфраструктура на антиквизациската пропаганда Скопје 2014 да се претвори во агент на (контра)пропаганда?
  • Како да се подготвиме Скопје 2028 да не стане повторување или натамошно спроведување на антиквизациската пропаганда? Како програмата на престолнина на културата повторно да пропагира еманципаторски визии за иднината на Скопје?

Школата за пропаганда се состои од сесија на кратки предавања по што ќе следи широка дискусија со публика.

Школата за пропаганда е на македонски јазик но ќе има обезбедено превод на англиски јазик.

 

ПРОГРАМА

12:00 – Ивана Васева, кураторка на проектот: Станица Пропаганда во Скопје

12:15 – Тихомир Топузовски, в.д. директор на МСУ – Скопје: МСУ, плановите и соработките

12:30 – 13:00 – Јонас Стал: Уметноста и пропагандата во 21 век, вовед на уметникот

13:15 – 15:00 Сесија I: Антиквизациска пропаганда, обид за дефиниција

Неколку кратки резимеа

Катерина Колозова, професорка по филозофија и културна теорија при Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје: Самовиктимизација како основа за национална гордост;

Бојан Иванов, историчар на уметност: Земјотрес 1963-2014

Ана Петрушева, директорка на БИРН Македонија: База на податоци Скопје 2014 под лупа;

д-р Горан Јанев, редовен професор на Институт за Социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје: „Скопје 2014“ засекогаш, град завиен во етнократска пропаганда.

15-15:30 Пауза

15:30-17:00 СЕСИЈА 2: Пропагирање на Скопје 2028: Што сакаме градот да биде?

Отворена дискусија со публика

Модератори – Ирена Цветковиќ и Јордан Шишовски

Поканети учесници:

Никола Наумоски, активист, Контрадвижења против Скопје 2014

Никола Гелевски, главен уредник на книгоиздавателството „Темплум“ и на веб страницата окно.мк, писател; Архитортура и гробализација;

Биљана Тануровска–Ќулавковски, културна работничка, кураторка и истражувачка, програмска директорка на здружението ЛОКОМОТИВА – Центар за нови иницијативи за уметност и култура: Замислувајќи го Скопје – со уметност и култура до град на иднината;

Марјан Забрчанец, консултант за односи со јавност и поранешен национален координатор за комуникации на Владата: Јавноста – храна за или тројански коњ против ретроградната пропаганда?

Поддржано од: Фонд Мондријан, Амстердам, Холандија; кофинансирано од Европската Унија во рамките на меѓународниот проект „Острови на сродство: Колективен прирачник за одржливи и инклузивни уметнички институции“.


Propaganda School:

ANTIQUIZATION PROPAGANDA: From Skopje 2014 to Skopje European Capital of Culture 2028

02.03.2024 (Saturday) / 12PM

Museum of Contemporary Art – Skopje

As part  of the exhibition Propaganda Station by Jonas Staal

Concept by Filip Jovanovski, Jonas Staal, Ivana Vaseva

 

The Propaganda School in Skopje intends to create a temporary discursive platform deconstructing the complexity of the antiquization propaganda mirrored in the project Skopje 2014. Through presentations of several theoreticians, activists, artists and journalists from North Macedonia, this program will offer interventionist contributions in the legal, media, semiotic, social and artistic aspects of the project erected in the “captured state” and try to ponder of its future existence facing the preparations and production of the capital project Skopje – European Capital of Culture 2028.

After almost 15 years since it was announced, this grandiose and controversial project, Skopje 2014, is still dwelling in the city center, reminding us how the propaganda machinery occupies the everyday, strengthening the national sentiments and traditional values through baroquization and antiquization of the city center.

Through the propaganda analysis of the tools and forms of this contemporary propaganda the aim of this gathering at the Propaganda School is to gain a precise definition on the work of antiquization propaganda, and explore models of counter-propaganda, or even emancipatory propaganda, to reclaim public space, public memory and the public imaginary.

Key questions to be discussed include:

  • How to turn the built and installed infrastructure of the Skopje 2014 antiquization propaganda into an agent of (counter)propaganda?
  • How do we prepare for Skopje 2028 not to become a repetition or further enforcement of antiquization propaganda? How to reclaim the cultural capital program to propagate emancipatory visions for the future of Skopje?

 

The Propaganda School consists of a session of short lectures followed by a wide discussion with audience.

The Propaganda School is in Macedonian, but English translation will be provided.

 

PROGRAM

12:00 – Ivana Vaseva, curator of the project: Propaganda Station in Skopje

12:15 – Tihomir Topuzovski, acting director of MoCA – Skopje: MoCA, plans and collaborations

12:30 – 13:00 – Jonas Staal: Art and Propaganda in the 21st century, author’s introduction

13:15 -15:00 Session I: Antiquization Propaganda, An attempt of a definition

Several short resumes

Katerina Kolozova, professor of philosophy and cultural theory at the Institute in Social Sciences and Humanities-Skopje: Self-victimization as the foundation of national pride;

Bojan Ivanov, art historian: Earthquake 1963-2014

Ana Petrusheva, director of BIRN Macedonia: Database Skopje 2014 Under a Magnifying Glass

Goran Janev, Professor at the Institute for Sociological Political and Juridical Research at the Ss. Cyril and Methodius University, Skopje: “Skopje 2014 Forever”, A City wrapped in ethnocratic propaganda.

15-15:30 Break

15:30-17:00 II Session: Propagating Skopje 2028: What do we want the city to be?

open debate with audience

Moderators: Irena Cvetkovikj and Jordan Shishovski

Invited speakers:

Nikola Naumoski, activist, Counter-movements against Skopje 2014

Nikola Gelevski, editor-in-chief of the Templum publishing house and ther web pafe okno.mk, writer, Architorture and Funeralization;

Biljana Tanurovska-Kjulavkovski, cultural worker, curator, researcher, program director of LOKOMOTIVA – Center for New Initiatives in Arts and Culture: Imagining Skopje – with art and culture towards the city of the future;

Marjan Zabrchanec, public relations consultant and former national coordinator for Government communications: The Public – food for or a Trojan horse against retrograde propaganda?

Supported by: Mondriaan Fund, Amsterdam, Netherlands; co-funded by the European Union within the scope of the international project Islands of Kinship: A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions.