Живи библиотеки

ЖИВИ БИБЛИОТЕКИ: архиви на граѓанска непослушност
ЖИВИ БИБЛИОТЕКИ: архиви на граѓанска непослушност е подолгорочен кураторски проект, кој подразбира процес на собирање и дистрибуирање на литература, која се однесува на граѓанска партиципативност, активност и реакција, по пат на донации од индивидуалци, претставници на невладиниот сектор, организации и здруженија кои се согласни да делуваат во насока на градењето на отворено и современо демократско општество. Живата библиотека претставува отворена збирка од колективно знаење, формирано од страна на самите граѓани. Таа постојано се гради и надополнува, преиспитувајќи ја идејата за тоа што претставува „знаењето‟ и како тоа се манифестира во услови на радикални промени во социо-политички контекст. Притоа, индивидуалното видување, јавното искажување став и партиципативност, преку избор и донирање на конкретна книга поврзана со претпоставената тема е основа која придонесува во обликувањето на содржината на „живата‟ библиотека, но во исто време станува сведоштво на колективно разбирање на актуелните состојби и креира критички дискурс кон истите. Сосема накратко, Живата библиотека генерира нови форми на граѓанско здружување и се наоѓа во функција на отворена платформа, која промовира принцип на директна демократија.

Во својата последна фаза, процесот на реализација на проектот подразбира креирање на алтернативно катче, физички простор во НУ Центар за култура – Битола, кое ќе постои независно, како контрапункт на официјалните и доминантни унивeрзитетски структури на образование и ќе служи како јавен простор за дебата, ефикасно и бесплатно ширење на знаење, користејќи различни форми на дистрибуирање на истото преку нови медиуми, читачки групи, акции и работилници, а истите ќе понудат достапност и можност за демократски пристап до „субверзивна‟ литература којашто не се употребува во официјалните универзитетски курикулуми и библиотеки.

За целите на проектот ЖИВИ БИБЛИОТЕКИ: архиви на граѓанска непослушност е распишан и отворен повик, до сите оние кои сакаат да подарат и споделат книга за која сметаат дека е особено важна за исчитување и дискутирање во денешниот општествено – политички контекст.

Куратори на проектот се Ивана Васева, Филип Јовановски и Јованка Попова.

Проектот е во организација на:
Факултет за работи што не се учат
во партнерство со:
Учителот
Незнајко и неговите Комитети од Белград

локални партнери на проектот:
НУ Центар за култура – Битола,
Фондација за развој на локалната заедница Штип,
Нова ТВ
Иницијатива за независен културен активизам – ИНКА“ – Струга
Проектот е подржан од: Фондацијата отворено Општество Македонија (ФООМ)

———————————————————————————————-

LIVING LIBRARIES: Archives of civil disobedience is ongoing curatorial project that involves process of collecting and distributing of literature, through the process of donations, from individuals, NGO representatives and organizations, willing to act towards building an open and modern democratic society. At the same time the project is focused on the process of developing new educational forms, self-education and non-institutional, i.e. alternative education, through collecting literature about citizens activism through NGO, foundations and individual donations.

Living Library represents an open archive, or collection of collective knowledge, created by the citizens themselves. Through the process of permanent construction and complementation of new content, the idea of what constitutes “knowledge” and how it manifests itself, in terms of radical changes in socio – political context, is revised. The project tends to generate new forms of citizen activism and function as an open platform that promotes the principle of direct democracy.

Prompting the process of public visibility through individual choice of specific literature, constantly reshapes the content of the “living” library, create critical discourse and serves as evidence for the collective understanding of the current situation.

One of its phases of the project realization involves constituting of alternative physical space, NI Cultural Center – Bitola, which will exist as a counterpoint to the official and dominant universities structures and will serve as a public space for debate and free dissemination of knowledge, through different forms of social and new media, reading groups, workshops and public actions. In the same time it will provide democratic access to “subversive ” literature which is not included in the official curriculum and universities libraries.

Open call, for those who are willing to donate and share the book, considered as especially important in today’s socio – political context, is announced.

Curators of the project: Ivana Vaseva, Filip Jovanovski, Jovanka Popova.

The project is organized by Association for culture and art FRU – Faculty of things that can’t be learned;

Partners:

The Ignorant Schoolmaster and his committees; NI Cultural Center Bitola; Local Community Development Foundation – Shtip; Youth Alliance – Tetovo, Non-governmental organization INKA – Struga, and NOVA TV.

Официјална веб страна на ЖИВИ БИБЛИОТЕКИ