ДЕНЕС Награда-изложба и доделување награда/ DENES Award – Exhibition and award ceremony

ДЕНЕС Награда-изложба и доделување награда/ DENES Award – Exhibition and award ceremony

/For English scroll below/

НАГРАДА ДЕНЕС ЗА МЛАД(А) ВИЗУЕЛ(Е)Н/А УМЕТНИ(К)/ЧКА ДО 35 ГОДИНИ

Организација: Факултет за работи што не се учат -ФР~У во соработка со Центар за современи уметности – Скопје
21-29 април 2021 година
Скопје
Престижната интерационална манифестација, доделувањето на наградата ДЕНЕС за млад(а) визуел(е)н/а уметни(к)/чка до 35 години, која подразбира двомесечна резиденција во Њујорк, САД за добитни(кот)/чката, оваа година ќе се случува по петнаесети пат.
Изложбата на четрите финалистки за наградата ДЕНЕС, младите уметнички: Ана Јовановска, Ана Лазаревска, Симона Манчева и Елена Чемерска како и доделување на наградата ДЕНЕС, годинава ќе се одржи онлајн на повеќе дати како:
– 21.04.2021/ Вимео/ – онлајн изложба на делата на четрите финалистки поставени на Вимео (линкот дополнително ќе биде најавен). Изложбата ќе биде отворена од 21.04 до 29.04.2021.
– 28.04.2021/ платформа „Зум“/18 – 21.30 часот – јавна презентација на уметничките и разговор со интернационалната жири комисија на англиски јазик.
Интернационалното жири е составено од:
• Катја Крупеникова, кураторка и критичарка, доцент на ХКУ Универзитетот за уметности, Утрехт и дел од кураторскиот тим на Фондацијата В-А-Ц, Москва;
• Пол Ластер, писател, уредник, куратор, уметники предавач, уредник во ArtAsiaPacific и Whitehot Magazine of Contemporary Art;
• Биљана Тануровска Ќулавковски, продуцентка, кураторка и истражувачка, претседателка на организацијата Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата;
• Алберт Хета, уметник, дизајнер, уметнички менаџер и уметнички директор на Стацион- Центарот за современа уметност, Приштина, Косово.
• Верица Ковачевска, уметничка и претходна добитничка на наградата ДЕНЕС;
Структура на настан:
18ч најава, претставување на финалистки и жири комисија
18.15ч Презентација на Ана Јовановска, Ана Лазаревска по 10 мин – прашања од жири – комисија;
19.15ч Презентација на Симона Манчева и Елена Чемерска по 10 мин – прашања од жири
– 29.04.2021 – Објавување на добитничката на наградата ДЕНЕС преку соопштение до медиумите како и на веб страната на ФРУ и социјалните мрежи на организацијата.
НАГРАДА ДЕНЕС – НАГРАДА СО ДВОДЕЦЕНИСКИ КОНТИНУИТЕТ
Оваа значајна и независна награда е организирана во соработка со Residency Unlimited од Њујорк, поддржана е од The Trust for Mutual Understanding од Њујорк и се доделува на секои две години во Македонија. Победникот ќе има можност да присуствува на двомесечна програма за престој на уметници во Њујорк во Residency Unlimited (http://residencyunlimited.org/) во втората половина на 2021 година.
Наградата ДЕНЕС, која го носи името на истакнатата уметничка група ДЕНЕС, која постоела во периодот од 1953 – 1955 во Македонија, се доделува по петнаесети пат во земјава.
Сите трошоци на победникот за време на двомесечниот престој во Њујорк ќе му бидат покриени како трошоци за виза, здравствено осигурување, патни трошоци, сместување и дневници од страна на The Trust for Mutual Understanding од Њујорк, додека органзиацијата за наградата т.е. изложбата и избирањето на победникот ги покрива локланата организација.
ИСТОРИЈАТ НА НАГРАДАТА
Во 1990 година Венди В. Луерс, основач и директорка на Фондацијата за отворено општество, заедно со прецедателот Вацлав Хавел и група на уметници дисиденти најпрво ја основале наградата „Јиндрих Чалупецки“ во Чехословачка за да одаде признание на уметничката извонредност на младите визулени уметници, под 35 години, и за да им овозможи искуство на резиденцијален престој во САД. Програмата на награди за млади визуелни уметници (YVAA – https://www.yvaawards.org/) во текот на неколку години беше востановена како интернационална мрежа на слични награди со поддршка од американската фондација Trust from Mutual Understanding, US foundation.
Денес 12 европски земји се дел од оваа мрежа како: Чешка, Словачка, Хрватска, Косово, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Словенија, Албанија, Бугарија, Црна Гора и Унгарија.
Во 2015 година организацијата Residency Unlimited (RU) беше ангажирана како организатор на оваа програма и како домаќин на резиденцијата на уметниците во Њујорк.
Факултет за работи што не се учат (ФР~У) е организација на културни работници кои функционираат во полињата на едукација и продукција на современи визуелни уметности и култура, со посебен фокус на истражувачката методологија, учеството и колективната акција во различни социополитички и културни контексти. Идејата на ФР~У се однесува на едукативни и на практични структури, содржејќи работи/предмети/часови кои предлагаат и истражуваат нови модели на предавање и учење, како и инсистирање на принципите на споделување, соработка, самоорганизација и заедничко учење. Формиран е во 2000 година како неформална платформа на повеќе уметници, студенти на драмски, архитектурни студии и визуелни уметности, додека во 2003 е основана организацијата за продукција на современи уметности и културни настани. Една од главните програми е АКТО Фестивалот за современи уметности кој постои од 2006 година.
За сите прашања можете да се обратите кај:
Ивана Васева, организаторка на ДЕНЕС наградата
ivana.vaseva@gmail.com 070 905 212
Или да ја консултирате веб страницата: www.akto–fru.org
***
DENES AWARD FOR YOUNG VISUAL ARTIST UP TO 35
Organization: Faculty of things that can’t be learned (FR~U) in collaboration with Contemporary Art Center – Skopje
21-29 April 2021
Skopje
The prestigious international event, DENES Award for Young Visual Artist up to 35, which means a two-month residency in New York, USA for the winner, this year will occur for the fifteenth time.
The exhibition of the four finalists for the DENES Award, the young artists: Ana Jovanovska, Ana Lazarevska, Simona Mancheva and Elena Chemerska as well as the announcement of the winner of DENES Award, this year will be held online on several dates such as:
– 21.04.2021/Vimeo / – An online exhibition of the works of the four finalists on Vimeo (the link will be additionally announced). The exhibition will be open from April 21 to April 29, 2021.
– 28.04.2021 / platform “Zoom” /18 – 21.30 – Public presentations by the artists – finalists and talk with the international jury in English.
The international jury is composed of:
• Katia Krupennikova, curator and critic, docent at HKU University of Arts, Utrecht and part of the curatorial team of the V-A-C Foundation, Moscow;
• Paul Laster, writer, editor, curator, artist and lecturer, contributing editor at ArtAsiaPacific and Whitehot Magazine of Contemporary Art;
• Biljana Tanurovska Kulavkovski, producer, curator and researcher, president of the organization Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture -Skopje;
• Albert Heta, artist, designer, art manager and artistic director of Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina, Kosovo;
• Verica Kovacevska, artist and previous winner of the DENES award.
Event structure:
– 18h announcement, presentation of finalists and jury
– 18.15h Presentation by Ana Jovanovska, Ana Lazarevska 10 minutes each and followed by questions from the jury;
– 19.15h Presentation by Simona Mancheva and Elena Chemerska after 10 minutes each and followed by questions from the jury;
– 29.04.2021 – Announcement of the winner of the DENES award in the media through a press release as well as on the FR~U website and the social networks of the organization.
DENES AWARD – AWARD WITH CONTINUITY OF TWO DECADES
This significant and independent award is organized in collaboration with Residency Unlimited from New York, is supported by The Trust for Mutual Understanding from New York and is awarded every two years in North Macedonia. The winner will have the opportunity to attend a two-month residency program for artists in New York at Residency Unlimited (http://residencyunlimited.org/) in the second half of 2021.
The DENES Award, which bears the name of the prominent art group DENES (English: today), which existed in the period from 1953 to 1955 in North Macedonia, is awarded for the fifteenth time in the country.
All expenses of the winner during the two-month stay in New York will be covered as expenses for visa, health insurance, travel expenses, accommodation and per diems by The Trust for Mutual Understanding from New York, while the organization of the prize ie. the exhibition and the selection of the winner are covered by the local organization.
HISTORY OF THE AWARD
In 1990 Wendy W. Luers, founder and director of the Open Society Foundations, together with President Vaclav Havel and a group of dissident artists first founded the Jindrich Chalupetsky Award in Czechoslovakia to recognize the artistic excellence of young visual artists under 35, and allow them the experience of residing in the United States. The Young Visual Artists Awards Program (YVAA – https://www.yvaawards.org/) has been established over the years as an international network of similar awards with support from the Trust for Mutual Understanding, US foundation.
Today, 12 European countries are part of this network: Czech Republic, Slovakia, Croatia, Kosovo, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Albania, Bulgaria, Montenegro and Hungary.
In 2015, Residency Unlimited (RU) was hired as the organizer of this program and as the host of the artists’ residence in New York.
Faculty of things that can’t be learned (FR~U) is an organization of cultural workers operating in the fields of education and production of contemporary visual arts and culture, with a distinct focus on methodology of research, engagement and collective action in different socio – political and cultural contexts. The idea of the faculty is referring to an educational as well as practical structure, consisting of things/ subjects/ classes that propose and research new models for teaching and learning, as well as insist on the principle of sharing, collaboration, self organization and mutual learning. It was created in 2000 as a informal platform of several artists, theatre, visual arts and architecture students and in 2003 it was established as an organization for production of contemporary arts and cultural events. One of its main activities is AKTO Festival for contemporary arts, existing since 2006.
Contact person and organizer of the DENES Award:
Ivana Vaseva
+389 (0)70 905 212
ivana.vaseva@gmail.com
www.akto-fru.org