Предавање на Линеа Вест, МОМА, Њујорк/ Lecture by Linnea West, MOMA, NY

Предавање на Линеа Вест, МОМА, Њујорк/ Lecture by Linnea West, MOMA, NY

/For English Scroll Below/

Предавање на Линеа Вест, кураторка и координаторка на програмата C-MAP на Музејот на модерна уметност во Њујорк

15 февруари 2017 год.
ГЕМ Клуб / 19:30 часот

Првиот дел од ова предавање се однесува на нејзиното истражување во национализмот и постсоцијалистичките споменици низ призмата на историјата на уметноста. Спомениците се користеле/ користат за да се формира национален идентитет преку поправањето на колективната меморија во долгорочна културна меморија.
Примерите како паркот „Мементо“ во Будимпешта и програмското шоу „Скопје 2014“ покажуваат како проектите, на различни начини, реагираат на модернистичките наследства и ја злупотребуваат фомата на споменик.
Вест, во овој случај се запрашува дали местата ненамерно имаат ехо од естетиката на социјалниот реализам и дали тие прават разлика меѓу вистинската и лажна меморија.
Вториот дел од ова предавање, ќе разгледува како уметничките заедници во Њујорк и Будимпешта се организирале во отпор кон десничарскиот авторитарен национализам со стратегии кои ја истакнуваат граѓанската активност и протест.

Предавањето ќе биде одржано на англиски јазик.

Линеа Вест е писателка и кураторка која живее и работи во Њујорк. Таа ја координира глобалната истражувачка програма „Современи и модерни уметнички перспективи“ (C-MAP) на Музејот на модерна уметност во Њујорк. Таа е исто така уредник на post, веб страницата на музејот која е посветена на уметноста и историјата на мдоернисмот во глобален контекст.
Вест е магистер по историја на уметност од Универзитетот во Грузија. Во 2012 – 2013 год. таа била добитник на Фулбрајт грант за да го истражува националниот идентитет во современата унгарска уметност во Лудвиг Музејот за современа уметност во Будимпешта.
http://post.at.moma.org/
https://www.moma.org/r…/international-program/globalresearch

Предавањето на Линеа Вест е дел од серијата настани кои се поврзуваат со наградата ДЕНЕС, награда која се доделува секоја втора година на млад визуелен уметник до 35 години во Македонија. Оваа награда во Македонија е организирана од страна на Центар за современи уметности – Скопје уште од 2002 год. а во 2015 год. како партнер организација се вклучува и организацијата ФРУ – Факултет за работи што не се учат од Битола/ Скопје која е организатор на настанот.

Оваа награда е дел од интернационалната мрежа на награди насловена „Програма на награди за млади визуелни уметници“ во Централна и Југоисточна Европа. Оваа програма е основана во 1990 год. од Фондацијата за граѓанско општество заедно со претседателот на Чешка, Вацлав Хавел и потоа се проширува со воспоставување на награди во уште 10 земји во регионот. Од 2016 год. оваа програма е менаџирана од резиденцијалната програма Residency Unlimited а наградата е два месеци престој во Њујорк.

yvaa.tumblr.com
residencyunlimited.org

фотографии: Зоран Шеќеров

https://www.facebook.com/akto.festival/photos/a.1355446987809402.1073741989.970716312949140/1355448337809267/?type=3&theater

——————————————————————————————

Nationalisms, Monuments, and Cultural Identity: Legacies of Modernisms in the Contemporary Moment and Modes of Resistance

Lecture by Linnea West, curator and coordinator of C-MAP program by MOMA, NY

The first part of this talk considers nationalism through the lens of her art historical research in post-Socialist monuments. Monuments are used to form national identity by fixing collective memory into long-standing cultural memory. Case studies like Memento Park in Budapest and the Skopje 2014 program show how the projects, in different ways, react to Modernist legacies and abuse the form of the monument. West questions whether the sites unintentionally echo the aesthetic of Socialist Realism and whether they differentiate between real and false memory. The second part of this talk discusses how artistic communities in New York City and Budapest have organized in resistance to right-wing authoritarian nationalism with strategies that emphasize civic engagement and protest.

The lecture is going to be in English.

Linnea West is a writer and curator based in New York City. She coordinates the Museum of Modern Art’s global research program, Contemporary and Modern Art Perspectives (C-MAP), and is an editor of post, the museum’s website devoted to art and the history of modernism in a global context. She holds a Master of Art degree in Art History with Distinction from The University of Georgia. In 2012-2013, she was awarded a Fulbright grant to research national identity in contemporary Hungarian art at the Ludwig Museum of Contemporary Art, Budapest.

http://post.at.moma.org/
https://www.moma.org/r…/international-program/globalresearch

The lecture by Linnea West is part of the series of events produced in the frames of DENES Award given every second year to young visual artists up to 35 in Macedonia. This award is part of the international network of awards titled The Young Visual Artists Awards program (YVAA) in Central and South Eastern Europe. The Foundation for a Civil Society (FCS) founded program in 1990 with the President of Czechoslovakia Vaclav Havel and led the expansion of this program ten countries in the region. As of 2016, the YVAA program is managed by Residency Unlimited, which also provides the winning artists with a two month residency in NY.
DENES Award in Macedonia is organized by Centre for contemporary art – Skopje since 2002 and from 2015 the organization FRU – Faculty of things that can’t be learned joined as co-partner.

yvaa.tumblr.com
residencyunlimited.org

Photo credits:
Tourist with a statue in Memento Park, Budapest (photo left)/ Documentation of action by Tibor Horvath, Hero’s Square, Budapest, January 24, 2013 (photo right).

Photos: Zoran Shekerov

https://www.facebook.com/akto.festival/photos/a.1355446987809402.1073741989.970716312949140/1355448337809267/?type=3&theater