Процес на избирање_Procesi i përzgjedhjes_Selection procedure

/ For Albanian and English scroll below/

ПРОЦЕС НА ИЗБИРАЊЕ

Интернационална жири комисија составена од 3 члена избира 4 финалисти во првиот круг на селекција а во вториот круг, збогатен со уште 2 члена ќе ги интервјуира со цел да се избере победникот/чката.

Четрите финалисти вообичаено јавно се објавени неколку дена подоцна, а тие ќе ги претстават своите дела во рамки на групна изложба. Во рамки на изложбата ќе биде организиран и вториот круг на интервјуа на македонски и англиски јазик од страна на жири комисијата по што ќе биде прогласен и победникот/чката на наградата.

Финалистите, како и победникот/чката, ќе бидат избрани врз основа на заслугите од нивното портфолио, изложените дела на финалната изложба, според  претходните достигнувања и изложби и покажаниот потенцијал.

Сите трошоци на победникот/чката за време на двомесечниот престој во Њујорк ќе бидат покриени како: трошоци за виза, здравствено осигурување, патни трошоци, сместување и дневници и дополнително, тој/ таа ќе има јавен настан во Скопје по враќањето од резиденцијата.


 

PROCESI I PËRZGJEDHJES

Një juri ndërkombëtare e përbërë nga 3 anëtarë përzgjedh 4 finalistët në raundin e parë të përzgjedhjes dhe në raundin e dytë, juria e pasuruar me 2 anëtarë të tjerë do t’i intervistojë ata për të përzgjedhur fituesin.

Katër finalistët shpallen publikisht zakonisht disa ditë më vonë dhe ata do të prezantojnë punimet e tyre në një ekspozitë grupore. Në kuadër të ekspozitës do të organizohet edhe raundi i dytë i intervistave në gjuhën maqedonase dhe angleze nga juria dhe më pas do të shpallet fituesi/fituesja i/e çmimit.

Finalistët, si dhe fituesi, do të përzgjidhen në bazë të meritave të portofolit të tyre, veprave të ekspozuara në ekspozitën përfundimtare, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme dhe potencialit të shfaqur.

Do të mbulohen të gjitha shpenzimet e fituesit gjatë qëndrimit dy mujor në Nju-Jork si: viza, sigurimi shëndetësor, udhëtimi, akomodimi dhe mëditje dhe përveç kësaj ai/ajo do të ketë një event publik në Shkup pas kthimit nga rezidenca.

Çmimi SOT organizohet nga Fakulteti për Gjëra që nuk Mësohen – FRU, Shkup në bashkëpunim me Qendrën për Arte Bashkëkohore – Shkup, Rrjetin “Çmime për Artistët e Rinj  të Artit Viziv (YVAA), Residency Unlimited, Nju-Jork dhe Trust for Mutual Understanding, Nju-Jork.


SELECTION PROCEDURE

An international jury of 3 established professionals will select four finalists in the first round of juring and in the second round, accompanied by other 2 members jurors, as well established professionals will interview them in order to select a winner.

The four finalists usually are announced few days later and they will present their works in a group exhibition. Within the exhibition, the second round of interviews in Macedonian and English will be organized by the jury, after which the winner of the award will be announced.

Finalists, as well as the winner will be selected on the merit of their portfolio, exhibited artwork in the finalists’ exhibition, prior accomplishments, exhibitions, and demonstrated potential.

All costs of the winner during the two-month residency in New York will be covered such as: visa, health insurance, travel, accommodation and per diem and in addition, he / she will have a public event in Skopje upon return from residence.