АКТО

АКТО Фестивалот за современа уметност во Битола се организира од 2006 год. и е еден од најстарите фестивали во земјава посветен на развојот, унапредувањето и промовирањето на современата уметничка мисла. Тој е најобемната активност на организацијата ФРУ – Факултет за работи што не се учат од Битола/ Скопје.
Теми офпатени до сега на АКТО се: АКТО_1 Фестивал за современа уметност, АКТО_2 Уметност и Храна, АКТО_3 Брзина, АКТО_4 Поколенија, АКТО_5 Свадби, АКТО_6 Работи (никогаш), АКТО_7 Публика, АКТО_8 Час по природа и општество, АКТО_9_ЧЕКАН НЕ ОГЛЕДАЛО! и АКТО 10: Врвна колекција на АКТО сеќавања и иднини 2006-2015 вол.2 .
Инаку од првото издание на АКТО во 2006 година во рамките на десетте изданија на фестивалот имало 408 учесници од 15 земји, се реализирани 120 уметнички настани на 48 различни локации низ градот, 55 перформанси и 11 театарски претстави, 15 изложби и имало 50 музички настан. На фестивалот тимот го сочинувале 190 соработници и биле вклучени и 250 волонтери. Во текот на десетте години, се организирале околу 20-тина бесплатни АКТО превози со воз на релација Скопје – Битола – Скопје.

AKTO Festival for contemporary arts in Bitola is organized since 2006 and is one of the continuous festivals in the country dedicated to the development, improvement and promotion of contemporary art thought in the country. It is the largest activity on the frames of the organization FRU – Faculty of things tjat can’t be learned from Bitola/ Skopje.
AKTO 1 through 10 themes: AKTO_1 Festival for contemporary arts; AKTO_2 Art and food; AKTO_3 Speed; AKTO_4 Generations; AKTO_4 Weddings; AKTO_6 (Never) work!; AKTO_7 Public/Audience; AKTO_8 Lesson in nature and society; AKTO_9 Hammer, not a mirror!, AKTO_10 AKTO 10: The ultimate golden collection of AKTO memories and futures 2006-2015 Vol. 2
Since AKTO 1 in 2006, during its nine editions, it hosted 408 participants from 15 different countries, produced 120 artistic events at 48 different locations throughout the city, 55 performances and 11 theatre plays, 15 exhibitions and 50 music events. The festival’s team included 190 associates and 250 volunteers. During the past 10 years it organized around 20 free-of-charge train transportations in Skopje-Bitola-Skopje relation.