AKTO 11 Tetovo

POP UP AKTO Tetovo


ПОП АП АКТО – ТЕТОВО
Куратори на фестивалот: Филип Јовановски, Ивана Васева
Кокураторка на дискусијата: Биљана Тануровска-Ќулавковски
Битола – Скопје – Штип – Тетово

2.12.2016 (ПЕТОК)

11:00–16:00 // Центар за балканска соработка „ЛОЈА“
Работилница од областа на современата уметност во соработка со Факултет за уметности – Фигуративна уметност, Државен универзитет во Тетово
Предавачи: Ноа Трајстер, Белград, Вахида Рамујкиќ, Белград и Албан Муја, Приштина

19:00 // Центар за балканска соработка „ЛОЈА“
Презентација на проект Dissolving city, во рамки на уметничката резиденција AP-T Тетово

19:30 // Центар за балканска соработка „ЛОЈА“
Јавна дискусија: УМЕТНОСТ ЗА ПРОМЕНИ – Одговорноста на уметникот во време на општествена и политичка криза

Соговорнички парови:
Бујар Лума (театарски режиер, Тетово) – Искра Гешоска (теоретичарка на културата, Скопје)
Данило Прњат (уметник, Белград) – Албан Муја (уметник, Приштина)

21:00 // Центар за балканска соработка „ЛОЈА“
Претстава – Да го поздравиш и да ми го бациш, Скопје
Режија: Билјана Радиноска
Играат: Бојан Кирковски, Наташа Петровиќ, Ненад Митевски, Симона Спировска Костовска
Плакат: Фотографска реплика од делото „Црвен Врисок“ на Ана Скјавело во соработка со Ребека Море (Торино, Италија); Интернационален саем на современа уметност – Паратисима Скопје, специјален проект „UndeRadio“ – Уметноста е (секогаш) во право.
Дизајн: Магдалена Дилевска
Монтажа на видео: ДраганАлексов
Продукција: АРТОПИЈА – Скопје
Продуцент: Филип Николовски

22:00–01:00 // Центар за балканска соработка „ЛОЈА“
АКТО МУЗИКА
JUNE, Скопје
Kepurdhat, Тетово
Blerta Kosova, Приштина

3.12.2016 (Сабота)

11:00 – 19:00 // Центар за балканска соработка „ЛОЈА“
Саем на книгата – Еднодневен саем на книги од скопските издавачи „Темплум“, „Антолог“, „Или – или“ , „Готен“, изданија на ЦИВИЛ – Центар за слобода, Институт за слободна мисла – Нисма, Логос А од Тетово и Нобел од Тетово и други.

12:00 // Центар за балканска соработка „ЛОЈА“
Настан „Чуварите и рушителите на Ајфеловата кула“
Промоција на книгта „Падот на Ајфеловата кула“, издавачка куќа „Готен“, Скопје, 2013.
Излагачи: Роберт Алаѓозовки и Јетон Незирај

12.30–16.30 // Центар за балканска соработка „ЛОЈА“
Јавна дискусија: УМЕТНОСТ ЗА ПРОМЕНИ – Одговорноста на уметникот во време на политичка и општествена криза

Соговорнички парови:
Мартин Кочовски (театарски режисер, Битола) – Јетон Незирај (драматург, Приштина)
Роберт Алаѓозовски (писател и менаџер во културата, Скопје) – Саладин Салиу (писател, Тетово)
Гент Тачи, Термокис – Колективно воден социјален центар (Приштина) – Клементина Ристовска, Социјален центар Дуња (Скопје)
Гадњим Мехмети (дизајнер, Тетово) – Ѓорѓе Јовановиќ (уметник, Скопје)

– А4А, „Уметност за воздух“, видео и презентација, Аријанит Џафери, Еко Герила, Тетово
– I can’t see you, видео, автори: Дејан Петровиќ, Кети Талевска, Битола

– Изложба – Колективна одлука – идентитет(и)
Верица Ковачевска (Цирих), инсталација Winterthur 2041, 2014
Албан Муја (Приштина), видео „Германците се малку исплашени од мене“, 2013
Данило Прњат (Белград), партиципативен проект/инсталација: „Нацрт за проблематизирање на продукцијата (на уметноста), 2016

—————————————————————————————————
Партнери на ПОП АП АКТО – Тетово:
Центар за балканска соработка „ЛОЈА“, Канал 77, Плоштад Слобода – Скопје, ЛОКОМОТИВА – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата – Скопје

ПОП АП АКТО – Тетово – ТИМ:

Филип Јовановски – уметнички директор и куратор
Ивана Васева – програмска директорка и кураторка
Биљана Тануровска-Ќулавковски – кокураторка
Анастасија Петревска – координаторка на програма
Маја Васева – координаторка на каталог
Александaр Стојановски – Цули – продукција
Срѓан Видоески– продукција
Гзим Османи – продукција
Клара Оверинк – волонтер
Марго Опети – волонтер
Матју Милешко – волонтер
Јулијан Ворфел – волонтер
Елиза Муслиу – фотографка
Нанс Лемон – снимател
Кети Талевска – фотографка
КОМА – графички дизајн
Никола Наумоски – односи со јавноста
Ана Василева – преведувачка
Бобан Карапејовски – јазична редакција
Виолета Качакова – финансиска менаџерка
———–
Проектот ПОП АП АКТО е поддржан од УСАИД

***********************************************

POP AP AKTO-TETOVË

Kuratorë të festivalit: Filip Jovanovski, Ivana Vaseva
Kuratore e diskutimit: Bilana Tanurovska-Qullavkovski
Manastir-Shkup-Shtip-Tetovë
www.akto-fru.com

02.12.2016 (E PREMTE)

11:00-16:00 // Qendra për bashkëpunim ballkanik LOJA
Puntori në fushën e artit bashkëkohor në bashkëpunim me Akademine e Arteve të Univerzetit të Tetovës.
Folës: Noah Treiser, Beograd; Vahida Ramujkiq, Beograd dhe Alban Muja, Prishtinë.

19:00 // Qendra për bashkëpunim ballkanik LOJA
Prezentimi i projektit Dissolving City AR-T, në kuadër të artist në rezidencë AR-T Tetovë

19:30 // Qendra për bashkëpunim ballkanik LOJA
Diskutim publik: ART PËR NDRYSHIME – përgjegjësia e artistit në kohë krizash politike dhe shoqërore

Dyshet bashkëbiseduese:
Bujar Luma (regjisor teatri, Tetovë)- Iskra Geshoska (teoriticiene kulture, Shkup)
Danilo Prnjat (artist, Beogradi)- Alban Muja (artist, Prishtinë)

21:00 // Qendra për bashkëpunim ballkanik LOJA
Shfaqje- Ta përshëndesësh dhe të ma puthësh, Shkup
Regjia: Biljana Radinoska
Luajnë: Bojan Kirkovski, Natasha Petroviq, Nenad Mitevski, Simona Spirovska-Kostovska
Pllakati: Replikë fotografie nga vepra “Piskama e kuqe” e Ana Skjavellova në bashkëpunim me Rebeka More (Torino, Itali);
Panairi ndërkombëtar i artit modern- Paratisima-Shkup, Projekt special “Unde Radio”- Arti (gjithnjë) ka të drejtë”
Dizajni: Magdalena Dilevska
Video-montazhi: Dragan Aleksov
Produksioni:ARTOPIJA-Shkup
Producent: Filip Nikolovski

22:00–01:00 // Qendra për bashkëpunim ballkanik LOJA
AKTO MUZIKË
JUNE/ Shkup
Kërpudhat / Tetovë
Blerta Kosovë/ Prishtinë

03.12.2016 (E SHTUNË)

11:00 – 19:00 // Qendra për bashkëpunim ballkanik LOJA
Panair i librit –Panair njëditor i librit, llibra të shtëpive botuese nga Shkupi “Templum”, “Antolog”, “Ili – ili”, “Goten”, botime të CIVIL – Qendra për liri, Instituti për mendim të lire- Nisma, Logos-A , Nobel –Tetovë dhe të tjerë.

12:00 // Qendra për bashkëpunim ballkanik “LOJA”
Aktivitet “Rruajtësit dhe shkatërruesit e kullës së Eifelit”
Promovim i librit “Rënia e kullës së Eifelit”, shtëpia botuese “Goten”, Shkup,2013
Folës: Robert Alagjozovski dhe Jeton Neziraj

12:30–16:30 // Qendra për bashkëpunim ballkanik LOJA
Diskutim publik: ART PËR NDRYSHIME – përgjegjësia e artistit në kohë krizash politike dhe shoqërore

Dyshet bashkëbiseduese:
Martin Koçovski (regjisor teatri, Manastir) – Jeton Neziraj (dramaturg, Prishtinë)
Robert Allagjozovski (shkrimtar dhe menaxher kulture, Shkup)- Salajdin Salihu (shkrimtar, Tetovë)
Gent Thaci, Termokis – Qendra e shoqërore e menaxhuar në mënyrë kolektiv (Prishtinë) dhe Klementina Ristovska, Qendra sociale “Dunja” (Shkup)
Ngadhnjim Mehmeti (dizajner,Tetovë) dhe Gjorgje Jovanoviq (artist, Shkup)

-A4A, “Art për ajër”, video dhe prezentim, Arianit Xhaferi, Eco Guerrilla, Tetovë

– I can’t see you, video, autorë: Dejan Petroviq, Keti Talevska, Manastir

-Ekspozitë – Vendim kolektiv- identitet(e)
Verica Kovaçevska (Zurich), instalim Winterthur 2041, 2014
Alban Muja (Prishtinë), video “Gjermanët janë pak të frikësuar nga unë”, 2013
Danilo Prnjat (Beogradi), projek participative/ instalim “Hartim për problematizimin në prodhimin(e artit)” 2016

—————————————————————————————————
Partnerë të POP AP AKTO-Tetovë:
Qendra për bashkëpunim ballkanik LOJA, Kanal 77, Sheshi Liria – Shkup, LLOKOMOTIVA – Qendra për iniciativa të reja në art dhe kulture-Shkup

POP AP AKTO-Tetovë / EKIPI:

Filip Jovanovski / drejtor artistik dhe kurator
Ivana Vaseva / drejtore e programit dhe kuratore
Biliana Tanurovska-Qullavkovski / kuratore
Anastasia Petrevska / koordinatore e programit
Maja Vaseva / koordinatore e katalogut
Aleksandar Stojanovski Culi / produksion
Srgjan Vidoeski / produksion
Gëzim Osmani / produksion
Klara Overink / Vullnetare
Margo Aupetit / Vullnetare
Mathieu Mieleszko / Vullnetar
Julian Worfel / Vullnetar
Eliza Musliu /Fotografe
Nans Lemoine / video inçizime
Keti Talevska / fotografe
KOMA / dizajni grafik
Nikolla Naumoski / marrëdhënie me publikun
Ana Vasileva / përkthyese
Boban Karapejovski / redaktim gjuhësor
Violeta Kaçakova / menaxhere financash
———–
Projekti POP AP AKTO është përkrahur nga USAID