Exhibition and Public Program WHICH SIDE ARE YOU ON?: On the non-aligned decolonial constellation

Exhibition and Public Program WHICH SIDE ARE YOU ON?: On the non-aligned decolonial constellation

/English below/

 

Меѓународна групна изложба и јавна програма

НА ЧИЈА СТРАНА СИ?[1]: За неврзаната деколонијална констелација

Кураторки: Бојана Пишкур и Ивана Васева

 

24 ноември16 декември, 2022 година

Изложба

Отворање – 24 ноември 2022 година / 20 часот

Фоаје на Македонска опера и балет, Скопје

Отворено секој ден од 10-18 часот

 

25 ноември 2022 година / 12 часот

Јавна програма

КСП Центар Јадро

 

Учесници во изложбата:

Дан Акостиоаеј | Архивски материјали од Неврзаното движење | Ѓорѓе Балмазовиќ | Ѓуверовиќ (таа/ неа) | Емилија Епштајн, Ана Кнежевиќ, Музеј на африканска уметност, Белград | Јован Ивановски, Ана Ивановска Дескова, Владимир Десков | Синиша Илиќ | „Картографија на меѓународните соработки во културата на СФР Југославија со земјите во развој“  (Теја Мерхар) | КУРС | Лабораторија на неврзаната уметничка колекција (Марина Челебиќ, Анита Чулафиќ, Нада Баковиќ и Наталија Вујошевиќ), Подгорица | Борко Лазески | Музеј на солидарноста Салвадор Аљенде, Сантиаго | Даринка Поп Митиќ | Дубравка Секулиќ | Ивана Сиџимовска | Хјун Сук Сео | Светска галерија на карикатури, Скопје | Мила Турајлиќ

 Дизајн на изложбата: Ивана Васева, Филип Јовановски во соработка со Димитар Милев, Тамара Џерков, Сандра Николовска

 Учесници во јавната програма:

Даниела Бергер Прадо | Ник Аикенс | Грејс Самбох | Љубица Спасковска | Лина Ѓуверовиќ | Лабораторија на неврзаната уметничка колекција (Марина Челебиќ, Анита Чулафиќ, Нада Баковиќ и Наталија Вујошевиќ) | Ѓорѓе Балмазовиќ | Синиша Илиќ | Јован Ивановски, Ана Ивановска Дескова, Владимир Десков | Емилија Епштајн, Ана Кнежевиќ | КУРС | Даринка Поп Митиќ | Ивана Сиџимовска |  ОСТЕН Светска галерија на карикатура, Скопје | Бојана Пишкур | Ивана Васева

 

Изложбата „НА ЧИЈА СТРАНА СИ: За неврзаната деколонијална констелација“ планира да направи скок во времето. Таа го поврзува сегашното глобално геополитичко преструктуирање предизвикано од војната во Украина со наследството на Движењето на неврзаните во неговите основни принципи – антиколонијализмот и (транс)националната солидарност, и повикува одново на радикална реинвенција на светот и уметноста во него. Парафразирајќи го размислувањето на Франц Фанон кое го пренесува Хоми К. Баба, „На чија страна си?“, што е всушност едно од горливите прашања пред деколонијалните земји во контекст на Студената војна, оваа изложба сега сака да го постави прашањето – На чија страна сме, всушност, кога ќе одлучиме да заземеме страна и позиција, политички и културолошки? Понатаму, како тоа се манифестира денес врз животот на луѓето? И што можеме да научиме од овие одлуки во минатото?

 Изложбата „НА ЧИЈА СТРАНА СИ: За неврзаната деколонијална констелација“ нашироко зборува за присуството на антиколонијални идеи и акции во неврзаната Југославија во самите процеси на деколонизација и како тоа наследство и знаење за (анти)колонијализмот и антиколонијалната солидарност е занемарено, па дури и избришано од денешното сеќавање. Понатаму, преку вклучените уметнички дела и јавна програма, сака да создаде енергичен и имагинативен простор за шпекулации за тоа какви би биле новите антиколонијални и антиимперијалистички неврзани, политички и уметнички, и како тоа би поставило поинаква перспектива за иднината. Исто така е и простор на заеднички напор за повторно замислување на транснационалната солидарност во актуелната низа на политички настани преку повторно откривање на парадигмата на солидарност на ДНЗ.

Изложбата и јавната програма ја отвора оваа тема за прв пат во Северна Македонија. Исто така, редок е потфатот да се презентираат неколку дела од повеќе странски институции како на пример Центарот за современа уметност на Црна Гора, Подгорица, Црна Гора, Музејот на африканска уметност – Колекција на Веда и Др. Здравко Печар, Белград, Србија и Музеј на солидарноста Салвадор Аљенде, Сантиаго, Чиле. Оваа изложба претставува и дела од современи уметници и истражувачи кои се обидуваат да ги поврзат спомените од минатото со денешната ситуација и да потсетат на деколонијалната сила на ДНЗ, дела од уметници создадени во активните денови на програмата за културни односи на ДНЗ, како и неколку обемни истражувања на културните програми и соработки СФР Југославија со земјите во развој и архивски материјали поврзани со ДНЗ.

 (извадок од текстот за изложбата)

 

Организатори: Факултет за работи што не се учат – ФРУ, Скопје, како дел од 17. АКТО Фестивал за современи уметности

Партнери: Модерна галерија, Љубљана, Центар за современа уметност на Црна Гора, Подгорица

Поддржано од Министерство за култура на Република Северна Македонија (како дел од 17. AKTO Фестивал за современи уметности), Европски проект ISLOKIN ко-финансиран од ЕУ

Изложбата во Национална опера и балет ќе биде отворена од 10-18 часот

Соработници на изложбата: Денис Сарагиновски, Ненад Тонкин, Борис Василески, Мартина Петреска

Благодарност до Библиотека Браќа Миладиновци – Скопје и НУ Музеј на Македонија

Графички дизајн: Кома дизајн студио, користени се оригинални илустрации и фоткографии на насловната страна на Ѓорѓе Симиќ за книгата „Колонии некогаш и сега“ од Вера Николова, издадена од РАД, Белград, 1954 година


International Group Exhibition and Public Program

з

curated by Bojana Piškur and Ivana Vaseva

 November 24 – December 16, 2022

Exhibition

Opening Reception November 24 / 20h

Foyer of the National Opera and Ballet, Skopje

Open every day from 10-18h

 

25 November 2022 / 12h

Public Program

SCS Centar-Jadro

 

 

Exhibition participants:

Dan Acostioaei | NAM Archival Materials | Đorđe Balmazović | Džuverović (she/her)| Emilia Epštajn and Ana Knežević, Museum of African Art, Belgrade | Jovan Ivanovski, Ana Ivanovska Deskova, Vladimir Deskov | Siniša Ilić | “Cartography of SFR Yugoslavia’s International Collaborations in Culture with Developing Countries” (Teja Merhar) | KURS | The Non-Aligned Art Collection Laboratory (Marina Čelebić, Anita Ćulafić, Nada Baković, Natalija Vujošević), Podgorica | Borko Lazeski | Museo de la Solidridad Salvador Allende, Santiago | Darinka Pop Mitić | Dubravka Sekulić | Ivana Sidjimovska | Hyun Suk Seo | World Gallery of Cartoons, Skopje | Mila Turajlić

Exhibition design: Ivana Vaseva, Filip Jovanovski in collaboration with Dimitar Milev, Tamara Djerkov, Sandra Nikolovska

Public Program participants:

Daniela Berger Prado | Nick Aikens | Grace Samboh | Ljubica Spaskovska | Lina Džuverović | The Non-Aligned Art Collection Laboratory (Marina Čelebić, Anita Ćulafić, Nada Baković, Natalija Vujošević) | Đorđe Balmazović | Siniša Ilić | Jovan Ivanovski, Ana Ivanovska Deskova, Vladimir Deskov | Emilia Epštajn, Ana Knežević | KURS | Darinka Pop Mitić | Ivana Sidjimovska | OSTEN World Gallery of Cartoons, Skopje | Bojana Piškur | Ivana Vaseva

 

The exhibition “WHICH SIDE ARE YOU ON: On the non-aligned decolonial constellation” plans to make a leap in time. It connects the current global geopolitical restructuring caused by the war in Ukraine with the legacy of the Non-Aligned Movement in its foundational principles – anti-colonialism and (trans)national solidarity, and calls anew for a radical reinvention of the world and art within it. In paraphrasing Frantz Fanon’s thinkng made by Hommi K. Bhabha, Which side are you on?, actually one of the burning issues before decolonial countries in the context of the Cold War, this exhibition wants now to pose the question – Which side are we taking, in fact, when we decide to take a side and make a stand, politically and culturally? Moreover, how is it manifested today on the lives of peoples? And what can we learn from these decisions in the past?

The exhibition “WHICH SIDE ARE YOU ON: On the non-aligned decolonial constellation” broadly talks about the presence of anticolonial ideas and actions in non-aligned Yugoslavia in the very processes of decolonization, and how that legacy and knowledge of (anti)colonialism and anticolonial solidarity is neglected or even erased from today’s memory. Furthermore, through the included artworks and public program, it wishes to create a vibrant and imaginative space for speculation of what would the new anticolonial and anti-imperialist non-aligned be, politically and artistically, and how would that lay out a different prospect for the future. It is also a space for joint effort in reinventing transnational solidarity in the current line of political events through rediscovering NAM’s paradigm of solidarity.

The exhibition and public program opens this topic for the first time in North Macedonia. Also, it is a rare endeavor of presenting several works from several foreign institutions such as the Centre for Contemporary Art of Montenegro, Podgorica, Montenegro, the Museum of African Art – the Veda and Dr. Zdravko Pеčаr Collection, Belgrade, Serbia and the Museo dela Solidaridad Salvador Allende, Santiago, Chile. It shows works by contemporary artists and researchers who try to connect memories from the past with the present day situation and recall NAM’s decolonial strength, works by artists created in the active days of the NAM’s cultural relations program, as well as extensive researches of cultural programs and collaborations of SFR Yugoslavia’s International Collaborations in Culture with Developing Countries and archival materials related to the NAM.

(Excerpt from the exhibition text)

 

Organizers: Faculty of things that can’t be learned – FRU, Skopje as part of 17. AKTO festival for contemporary arts

Partners: Moderna Galerija, Ljubljana, Centre for Contemporary Art of Montenegro, Podgorica.

Supported by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia (as part of 17. AKTO festival for contemporary arts), European project ISLOKIN co-financed by EU

Opening hours for the exhibition at the National Opera and Ballet: 10-18h

Exhibition collaborators: Denis Saraginovski, Nenad Tonkin, Boris Vasileski, Martina Petreska

Gratitude to Library Brakja Miladinovci – Skopje and NI Museum of Macedonia.

Graphic design: Koma design studio, Original illustrations and photographs of the cover page by Đorđe Simić for the book “Kolonije nekad i sad” by Vera Nikolova, published by RAD, Belgrade in 1954 are used for the poster design.

 

[1] Референца за Франц Фанон во текстот “Threshold Thinking: Where Is the Third World?” од Хоми К. Баба. Линк до текстот https://critinq.wordpress.com/2022/08/02/threshold-thinking-where-is-the-third-world/ [Преземено на 23.08.2022 година]

[2] Reference to Frantz Fanon found in the article “Threshold Thinking: Where Is the Third World?” by Homi K. Bhabha. Available at https://critinq.wordpress.com/2022/08/02/threshold-thinking-where-is-the-third-world/ [Accessed 23.08.2022]